ວັນເສົາ, 25/02/2017

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8,181 8,222
VND  0.3675 0.3748
THB 238.01 239.79
EUR  8,611 8,654
AUD  6,107 6,229
CHF  7,666 7,719
GBP  10,001 10,201
JPY 69.70 71.09
CAD  5,868 5,985
SGD  5,409 5,517
CNY  1,180 1,203

 

ໄລຍະ

ກີບ

(%/ປີ)

ໂດລາ

(%/ປີ)

ບາດ

(%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.20

1.50

1.50

2 ເດືອນ

3.20

2.00

1.75

3 ເດືອນ

3.20

3.00

3.00

4 ເດືອນ

4.02

3.30

3.25

5 ເດືອນ

4.02

3.35

3.35

6 ເດືອນ

4.02

3.50

3.50

7 ເດືອນ

5.72

3.60

3.60

8 ເດືອນ

5.72

3.75

3.75

9 ເດືອນ

5.72

3.85

4.00

10 tເດືອນ

5.72

4.00

4.00

11 ເດືອນ

5.72

4.25

4.00

12 ເດືອນ

5.72

4.50

4.00

13 ເດືອນ

6.00

4.70

4.25

15 ເດືອນ

6.40

5.05

4.25

18 ເດືອນ

6.60

5.25

4.25

24 ເດືອນ

6.84

5.50

4.50

25 ເດືອນ

6.84

- -

36 ເດືອນ

6.90

6.00

4.50