ວັນຈັນ, 23/10/2017

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8,286
8,281
8,282 8,318 8,318
VND/LAK   0.3679 0.3676 0.3752 0.3752
THB/LAK   251.33 251.33 253.21 253.21
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9,704
9,704
9,704 9,753 9,753
AUD/LAK   6,268 6,268 6,394 6,394
CHF/LAK   7,948 7,948 8,107 8,107
GBP/LAK   10,654 10,654 10,867 10,867
JPY/LAK   70.95 70.95 72.37 72.37
CAD/LAK   6,180 6,180 6,304 6,304
SGD/LAK   5,676 5,676 5,790 5,790
CNY/LAK   1,215 1,215 1,239 1,239