ວັນຈັນ, 23/10/2017

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ຕາຕະລາງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດນາມ

i. ສຳລັບບຸກຄົນ:

1. ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ແລະ ຈ່າຍດອກ

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ)  ບາດ (%/ປີ)
SA 1.91 1.5 1.00
TD  ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ  ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ   ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ   ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ   ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ  ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ 
1 ເດືອນ 3.20 - 2.30 - 1.50 -
2 ເດືອນ 3.20 - 2.50 - 1.75 -
3 ເດືອນ 3.20 3.17 3.50 2.90 3.00 2.00
4 ເດືອນ 4.02 - 3.55 - 3.25 -
5 ເດືອນ 4.02 - 3.60 - 3.35 -
6 ເດືອນ 4.02 3.96 3.65 3.40 3.50 2.75
7 ເດືອນ 5.72 - 3.85 - 3.60 -
8 ເດືອນ 5.72 - 4.00 - 3.75 -
9 ເດືອນ 5.72 5.50 4.25 3.71 4.00 3.25
10 ເດືອນ 5.72 - 4.50 - 4.00 -
11 ເດືອນ 5.72 - 4.80 - 4.00 -
12 ເດືອນ 5.72 5.60 5.00 4.70 4.00 3.50
13 ເດືອນ 6.83 5.76 5.10 4.80 4.25 -
15 ເດືອນ 6.83 5.80 5.30 4.25 4.25 -
18 ເດືອນ 6.84 6.00 5.40 4.99 4.25 -
24 ເດືອນ 6.84 6.30 5.80 5.20 4.50 -
25 ເດືອນ 6.89 6.30 5.90 5.24 - -
36 ເດືອນ 6.90 6.30 6.00 5.07 4.50 -
48 ເດືອນ 6.97 5.51 - - - -
60 ເດືອນ 7.04 5.22 - - - -

2. ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ:

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
TD ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ
  ເດືອນ ງວດ ປີ ເດືອນ ງວດ ປີ ເດືອນ ງວດ
1 ເດືອນ                
2 ເດືອນ                
3 ເດືອນ   3.20     3.00     3.00
4 ເດືອນ                
5 ເດືອນ                
6 ເດືອນ   4.02     3.50     3.25
7 ເດືອນ                
8 ເດືອນ                
9 ເດືອນ   5.72     3.75     3.50
10 ເດືອນ                
11 ເດືອນ                
12 ເດືອນ   5.72     4.89     3.75
13 ເດືອນ 5.90     4.90     4.00  
15 ເດືອນ 6.30 6.40   4.95 5   4.00  
18 ເດືອນ 6.60 6.68   5.10 5.2      
24 ເດືອນ 6.77 6.78 6.80 5.45 5.52 5.6 4.00  
25 ເດືອນ 6.79     5.51        
36 ເດືອນ 6.80 6.81 6.82 5.52 5.55 5.65 4.25  
48 ເດືອນ 6.26 6.29 6.44          
60 ເດືອນ 6.08 6.11 6.25          

3. ເງິນຝາກສະສົມ ເພື່ອລູກຫຼານ ແລະ ເພື່ອບໍານານ:

ລ/ດ ສະກຸນເງິນ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
  ໄລຍະ ເງິນຝາກເດັກນ້ອຍ ເງິນຝາກບໍານານ ເງິນຝາກເດັກນ້ອຍ ເງິນຝາກບໍານານ ເງິນຝາກເດັກນ້ອຍ ເງິນຝາກບໍານານ
1 36 ເດືອນ 6.50 6.50 6.00 5.75 4.50 4.50
2 48 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50
3 60 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50
4 > 60 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50

II. ສໍາລັບລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ:

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
TG CA       -
TG SA 1.91   1.00 1.00
TG TD ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
    ເດືອນ ງວດ ປີ          
1 ເດືອນ 3.00         1.75   1.50  
2 ເດືອນ 3.00         2.00   2.00  
3 ເດືອນ 3.00       3.17 3.30 2.15 2.75 2.50
4 ເດືອນ 3.50         3.35   3.00  
5 ເດືອນ 3.80         3.37   3.25  
6 ເດືອນ 4.00       3.90 3.50 3.20 3.50 2.75
7 ເດືອນ 5.20         3.65   3.65  
8 ເດືອນ 5.70         3.80   3.75  
9 ເດືອນ 5.72       5.45 4.00 3.60 4.00 3.00
10 ເດືອນ 5.72         4.25   4.00  
11 ເດືອນ 5.72         4.50   4.00  
12 ເດືອນ 5.72       5.45 4.75 3.84 4.00 3.50
13 ເດືອນ 6.30 5.90     5.75 4.85   4.25  
15 ເດືອນ 6.50 6.30 6.40   5.80 5.00   4.25  
18 ເດືອນ 6.60 6.30 6.34   5.90 5.30   4.25  
24 ເດືອນ 6.84 6.65 6.69 6.80 6.20 5.50   4.50  
25 ເດືອນ 6.88 6.72     6.24 5.60   -  
36 ເດືອນ 6.90 6.61 6.65 6.70 6.00 5.70   4.50  
48 ເດືອນ 6.97 6.26 6.29 6.44 5.51        
60 ເດືອນ 7.04 6.08 6.11 6.25 5.22