ວັນຈັນ, 21/08/2017

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ຕາຕະລາງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດນາມ

1. ສຳລັບບຸກຄົນ:

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ)  ບາດ (%/ປີ)
SA 1.91 1.5 1.00
TD  ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ  ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ   ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ   ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ   ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ  ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ 
1 ເດືອນ 3.20 - 2.30 - 1.50 -
2 ເດືອນ 3.20 - 2.50 - 1.75 -
3 ເດືອນ 3.20 3.17 3.50 - 3.00 2.00
4 ເດືອນ 4.02 - 3.55 - 3.25 -
5 ເດືອນ 4.02 - 3.60 - 3.35 -
6 ເດືອນ 4.02 3.96 3.65 - 3.50 2.75
7 ເດືອນ 5.72 - 3.85 - 3.60 -
8 ເດືອນ 5.72 - 4.00 - 3.75 -
9 ເດືອນ 5.72 5.50 4.25 - 4.00 3.25
10 ເດືອນ 5.72 - 4.50 - 4.00 -
11 ເດືອນ 5.72 - 4.80 - 4.00 -
12 ເດືອນ 5.72 5.60 5.00 4.70 4.00 3.50
13 ເດືອນ 6.83 - 5.10 - 4.25 -
15 ເດືອນ 6.83 - 5.30 - 4.25 -
18 ເດືອນ 6.84 - 5.40 - 4.25 -
24 ເດືອນ 6.84 6.30 5.80 5.20 4.50 -
25 ເດືອນ 6.89 - 5.90 - - -
36 ເດືອນ 6.90 6.30 6.00 5.07 4.50 -
48 ເດືອນ 6.97 5.51 - - - -
60 ເດືອນ 7.04 5.22 - - - -

 

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
TD ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ
  ເດືອນ ງວດ ປີ ເດືອນ ງວດ ປີ ເດືອນ ງວດ
1 ເດືອນ                
2 ເດືອນ                
3 ເດືອນ   3.20     3.00     3.00
4 ເດືອນ                
5 ເດືອນ                
6 ເດືອນ   4.02     3.50     3.25
7 ເດືອນ                
8 ເດືອນ                
9 ເດືອນ   5.72     3.75     3.50
10 ເດືອນ                
11 ເດືອນ                
12 ເດືອນ   5.72     4.35     3.75
13 ເດືອນ 5.90     4.90     4.00  
15 ເດືອນ 6.30     4.95     4.00  
18 ເດືອນ 6.60     5.10        
24 ເດືອນ 6.77     5.45     4.00  
25 ເດືອນ 6.79     5.51        
36 ເດືອນ 6.80     5.52     4.25  
48 ເດືອນ 6.26 6.29 6.44          
60 ເດືອນ 6.08 6.11 6.25          

 

ລ/ດ ສະກຸນເງິນ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
  ໄລຍະ ເງິນຝາກເດັກນ້ອຍ ເງິນຝາກບໍານານ ເງິນຝາກເດັກນ້ອຍ ເງິນຝາກບໍານານ ເງິນຝາກເດັກນ້ອຍ ເງິນຝາກບໍານານ
1 36 ເດືອນ 6.50 6.50 6.00 5.75 4.50 4.50
2 48 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50
3 60 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50
4 > 60 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50

2. ສໍາລັບລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ:

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
TG CA       -
TG SA 1.91   1.00 1.00
TG TD ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ເງິນຝາກດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
    ເດືອນ ງວດ ປີ          
1 ເດືອນ 3.00         1.75   1.50  
2 ເດືອນ 3.00         2.00   2.00  
3 ເດືອນ 3.00       3.17 3.30 2.15 2.75 2.50
4 ເດືອນ 3.50         3.35   3.00  
5 ເດືອນ 3.80         3.37   3.25  
6 ເດືອນ 4.00       3.90 3.50 3.20 3.50 2.75
7 ເດືອນ 5.20         3.65   3.65  
8 ເດືອນ 5.70         3.80   3.75  
9 ເດືອນ 5.72       5.45 4.00 3.60 4.00 3.00
10 ເດືອນ 5.72         4.25   4.00  
11 ເດືອນ 5.72         4.50   4.00  
12 ເດືອນ 5.72       5.45 4.75 3.84 4.00 3.50
13 ເດືອນ 6.30 5.90       4.85   4.25  
15 ເດືອນ 6.50 6.30       5.00   4.25  
18 ເດືອນ 6.60 6.30       5.30   4.25  
24 ເດືອນ 6.84 6.65     6.20 5.50   4.50  
25 ເດືອນ 6.88 6.72       5.60   -  
36 ເດືອນ 6.90 6.61     6.00 5.70   4.50  
48 ເດືອນ 6.97 6.26 6.29 6.44 5.51        
60 ເດືອນ 7.04 6.08 6.11 6.25 5.22