ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

LaoVietBank ໜ່ວຍບໍລິການບໍລິຄຳໄຊ ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ.

ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກນໍາລັດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຫາເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມາ, LaoVietBank ໜ່ວຍບໍລິການບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ.

ຕາງໜ້າ LaoVietBank, ລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ວິລະໄຊ ພະໄຊສົມບັດ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາຄຳມ່ວນ ກັບ ທ່ານ ໄກສອນ ຈັນສີນາ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.LaoVietBank ໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາທຸລະກິດຄອບຄົວຂອງພະນັກງານໃນທຸກລະດັບ.

LaoVietBank Phòng giao dịch Bolikhamxay cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp lýõng cho Sở Công thýõng Tỉnh Bolikhamxay.

--------------------------

Để cung cấp sản phẩm tín dụng của LaoVietBank đúng theo mc đích chính nhằm tại điều kiện cho cán bộ nhà nýớc có thể tiếp cận vốn vay thuận lợi hõn. Ngày 09/12/2021 Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Phòng giao dịch Bolikhamxay đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ và cho vay tín chấp lýõng cho s Công thýõng Tỉnh Bolikhamxay.

Đại diện cho LaoVietBank bởi Ông Vilaxay PHAXAYSOMBATH, Phó Giám đốc chi nhánh Khammuoan và Ông Kaisone CHANSYNA, Giám đốc sở công thýõng Tỉnh Bolikhamxay cùng với cán bộ chủ chốt của hai bên tham dý.

Hiện nay LaoVietBank đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho khách hàng ðýợc dùng vào việc phát triển kinh doanh gia đình của cán bộ Nhà nýớc.

--------------------------

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ຈໍາກັດ

ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສໍາເລັດ

Hotline: 1440

LaoVietBank

www.laovietbank.com.la