ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ-ສຳນັກງານໃຫຍ່

ອາຄານເລກທີ່ 44, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: 0085621-251418, 216316, 214377 

ແຟັກ: 0085621-212197