ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ LVB DigiBank

 

ລໍາດັບ ບໍລິການ ຄ່າທຳນຽມ
1 ຄ່າທຳນຽມລົງທະບຽນ ຍົກເວັ້ນ
2 ຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ ຍົກເວັ້ນ
3 ເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ຍົກເວັ້ນ
4 ໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບ LaoVietBank ຍົກເວັ້ນ
5 ໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນພາຍໃນປະເທດ 10,000 LAK; 1USD; 40 THB/ລາຍການ
6 ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ  
USD 15 - 1,000 USD  10 USD
1,001 - 3,000 USD 15 USD
3,001 - 5,000 USD 18 USD
5,001 - 7,000 USD 20 USD
7,001 - 10,000 USD 25 USD
THB 500 - 100,000 THB 200 THB
100,001 - 150,000 THB 300 THB
150,001 - 200,000 THB 400 THB
200,001 - 300,000 THB 500 THB
VND 300,000 - 50,000,000 VND 200,000 VND
50,000,001 - 100,000,000 VND 300,000 VND
100,000,001 - 200,000,000 VND 400,000 VND
7 ໂອນເງິນ 24/7 (ໂອນເງິນໄປຫາກະເປົາເງິນ U_Money)  
5,000 - 2,000,000 LAK 2,000 LAK
2,000,001 - 5,000,000 LAK 3,000 LAK
5,000,001 - 10,000,000 LAK 5,000 LAK
>10,000,000 LAK 10,000 LAK
8 ຊໍາລະໃບບິນ (ຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ) ຍົກເວັ້ນ
  ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ Road Tax ຍົກເວັ້ນ
  ຊໍາລະພາສີທີ່ດິິ Land Tax ຍົກເວັ້ນ
9 ຊໍາລະສັນຍາເຊົ່າສິນເຊື່ອ 2,000 LAK/ລາຍການ
10 ເງິນຝາກມີກຳນົດອອນລາຍ  
ເປີດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດອອນລາຍ ຍົກເວັ້ນ
ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດອອນລາຍພາຍໃນກຳນົດ ຍົກເວັ້ນ
ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດອອນລາຍກ່ອນກຳນົດ 50,000 LAK/5 USD/200 THB