ວັນສຸກ, 01/03/2024

.

ຄ່າບໍລິການ ຊໍາລະສະສາງສາກົນ

ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການຊໍາລະສະສາງສາກົນ ຂອງທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ

(ປະກາດໃຊ້ ຕິດຄັດກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ  3247/ຂຕ.ຜອ ລົງວັນທີ 30 ເດືອນ 07  ປີ 2018 )

ລ/ດ ລາຍການຄ່າທໍານຽມບໍລິການຊໍາລະສະສາງສາກົນ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ
A ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ (ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ)  
1 ຮັບເງິນໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດ  
1.1 ໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າບັນຊີຂອງລູກຄ້າຢູ່ ທລວ  0,05%/ຈໍານວນເງິນໂອນ
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 700 ໂດລາ 
1.2 ໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ  0,1%/ຈໍານວນເງິນໂອນ
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 800 ໂດລາ 
1.3 ຄ່າສາຍສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕົ້ນທາງ  10 ໂດລາ 
1.4 ຄ່າສາຍຖາມຄືນຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບເງິນ   5 ໂດລາ 
2 ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ  
2.1 ໂອນຜ່ານລະບົບ Swift  
2.1.1 ໂອນເງິນໂດລາ, ດົງ ແລະ ຢູໂຣ ໄປຕ່າງປະເທດ  
   - ໂອນໄປປະເທດຫວຽດນາມ  0,08% ຈໍານວນເງິນໂອນ;
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 600 ໂດລາ
ບວກ (+) ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ 
   - ໂອນໄປຕ່າງປະເທດ (ນອກຈາກຫວຽດນາມ)  0,1% ຈໍານວນເງິນໂອນ;
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 700 ໂດລາ
ບວກ (+) ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ 
   - ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ສາຍໂອນເງິນ 15 ໂດລາ/ຄັ້ງ
   - ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສາຍໂອນເງິນ 15 ໂດລາ/ຄັ້ງ
   - ຄ່າທໍານຽມທວງຖາມສາຍໂອນເງິນ 5 ໂດລາ/ຄັ້ງ
   - ຄ່າທໍານຽມສາຍໂອນເງິນທີ່ເກັບຄ່າທໍານຽມຢູ່ປາຍທາງ (Fee OUR):  
     + ສາຍທີ່ໂອນເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ:  
         * ໂອນໄປຫວຽດນາມ 15 ໂດລາ/ລາຍການ
         * ໂອນໄປປະເທດໄທ 25 ໂດລາ/ລາຍການ
         * ໂອນໄປປະເທດອື່ນ 47 ໂດລາ/ລາຍການ
     + ສາຍທີ່ໂອນເປັນສະກຸນເງິນຢູໂຣ 25 ຢູໂຣ/ລາຍການ
     + ສາຍທີ່ໂອນເປັນສະກຸນເງິນດົງ:   
        * ຈໍານວນເງິນ ≤100 ລ້ານ ດົງ 100.000 ດົງ/ລາຍການ
        * ຈໍານວນເງິນ >100 ລ້ານ ດົງ - 500 ລ້ານ ດົງ 200.000 ດົງ/ລາຍການ
        * ຈໍານວນເງິນ >500 ລ້ານ ດົງ - 1 ຕື້ ດົງ 300.000 ດົງ/ລາຍການ
        * ຈໍານວນເງິນ >1 ຕື້ ດົງ 500.000 ດົງ/ລາຍການ
2.1.2 ໂອນເງິນບາດ ໄປປະເທດໄທ  
   - ຄ່າສາຍໂອນເງິນ:  
     + ຈໍານວນເງິນ ≤ 5.000.000 ບາດ 0,2%/ຈໍານວນເງິນໂອນ;
ຕໍ່າສຸດ: 200 ບາດ; ສູງສຸດ: 500 ບາດ
     + ຈໍານວນເງິນ > 5.000.000 ບາດ 5.000 ບາດ/ລາຍການ
   - ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ສາຍໂອນເງິນ 500 ບາດ/ສາຍ
   - ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສາຍໂອນເງິນ 500 ບາດ/ສາຍ
   - ຄ່າທໍານຽມທວງຖາມສາຍໂອນເງິນ 500 ບາດ/ສາຍ
   - ຄ່າທໍານຽມສາຍໂອນເງິນທີ່ເກັບຄ່າທໍານຽມຢູ່ປາຍທາງ (Fee OUR) ເກັບຕື່ມ 500 ບາດ/ລາຍການ
2.2 ໂອນເງິນດ່ວນໄປຫວຽດນາມ (Oneline IBMB/HomeBanking)  
2.2.1 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນ:  
   - ຈໍານວນເງິນ ≤ 10 ລ້ານ ດົງ 3 ໂດລາ/ລາຍການ
   - ຈໍານວນເງິນ >10 ລ້ານ ດົງ - 50 ລ້ານ ດົງ 10 ໂດລາ/ລາຍການ
   - ຈໍານວນເງິນ >50 ລ້ານ ດົງ - 100 ລ້ານ ດົງ 15 ໂດລາ/ລາຍການ
   - ຈໍານວນເງິນ >100 ລ້ານ ດົງ - 260 ລ້ານ ດົງ ຫຼື ສູງສຸດທຽບເທົ່າກັບ 100 ລ້ານກີບ 20 ໂດລາ/ລາຍການ
2.2.2 ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ສາຍໂອນເງິນ 5 ໂດລາ
2.2.3 ຄ່າທໍານຽມສາຍໂອນເງິນທີ່ເກັບຄ່າທໍານຽມຢູ່ປາຍທາງ (Fee OUR)  
   - ຜູ້ຮັບມີບັນຊີຢູ່ BIDV ເກັບຕື່ມ 20.000 ດົງ
   - ຜູ້ຮັບມີບັນຊີຢູ່ທະນາຄານອື່ນ ເກັບຕື່ມ 50.000 ດົງ
2.3 ໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union  
2.3.1 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນ ຕາມອັດຕາຄ່າທໍານຽມຕົວຈິງໃນລະບົບ Western Union
2.3.2 ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ສາຍໂອນເງິນ 10.000 ກີບ/ຄັ້ງ
B ບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອ (L/C)  
3 ໜັງສືສິນເຊື່ອນໍາເຂົ້າ  
3.1 ເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອທີ່ມີໄລຍະ ≤3 ເດືອນ:  
3.1.1 ມັດຈໍາດ້ວຍເງິນສົດ/ເງິນຝາກໃນບັນຊີຢູ່ ທລວ 0,05%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ;
ສູງສຸດ: 250 ໂດລາ + ຄ່າສາຍ 50 ໂດລາ
3.1.2 ມັດຈໍາດ້ວຍເງິນກູ້ຂອງ ທລວ  0,1%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ;
ສູງສຸດ: 250 ໂດລາ + ຄ່າສາຍ 50 ໂດລາ 
3.1.3 ມັດຈໍາດ້ວຍເງິນຝາກປະຈໍາຢູ່ ທລວ 0,2%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ
3.1.4 ມີການຄໍ້າປະກັນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 0,2%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ 
3.2 ເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອທີ່ມີໄລຍະ >3 ເດືອນ  
3.2.1 ມັດຈໍາດ້ວຍເງິນສົດ/ເງິນຝາກໃນບັນຊີຢູ່ ທລວ 0,05%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ;
ສູງສຸດ: 300 ໂດລາ + ຄ່າສາຍ 50 ໂດລາ
3.2.2 ມັດຈໍາດ້ວຍເງິນກູ້ຂອງ ທລວ  0,1%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ;
ສູງສຸດ: 300 ໂດລາ + ຄ່າສາຍ 50 ໂດລາ 
3.2.3 ມັດຈໍາດ້ວຍເງິນຝາກປະຈໍາຢູ່ ທລວ 0,2%/ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ: 20 ໂດລາ 
3.3 ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້  
3.3.1 ດັດແກ້ເພີ່ມຈໍານວນເງິນ ຄືກັບເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອທໍາອິດ + ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ
3.3.2 ດັດແກ້ຂະຫຍາຍວັນໝົດກໍານົດ ຄືກັບເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອທໍາອິດ + ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ
3.3.3 ດັດແກ້ທົ່ວໄປ 20 ໂດລາ + ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ
3.4 ຊໍາລະໜັງສືສິນເຊື່ອນໍາເຂົ້າ  
3.4.1 ຄ່າທໍານຽມເຮັດທຸລະກໍາ  0.02% ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ,
ສູງສຸດ: 100 ໂດລາ
3.4.2 ຄ່າສາຍ 20 ໂດລາ
3.4.3 ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ 80 ໂດລາ
3.5 ສະລັກຫຼັງໃບຂົນສົ່ງ 20 ໂດລາ
3.6 ລົບລ້າງໜັງສືສິນເຊື່ອ  
3.6.1 ຄ່າທໍານຽມ ລົບລ້າງໜັງສືສິນເຊື່ອ 20 ໂດລາ
3.6.2 ຄ່າສາຍ ລົບລ້າງໜັງສືສິນເຊື່ອ 25 ໂດລາ
3.7 ຄ່າທໍານຽມຢັ້ງຢືນໜັງສືສິນເຊື່ອ (Confirm L/C) ຕາມຄ່າທໍານຽມຂອງທະນາຄານຕົວແທນ ຫຼື ທະນາຄານທີ່ຢັ້ງຢືນ
4 ໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ  
4.1 ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອ  
4.1.1  ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.1.2  ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອຫາລູກຄ້າຜ່ານທະນາຄານອື່ນ 20 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.1.3  ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອຫາລູກຄ້າຜ່ານທະນາຄານອື່ນ ດ້ວຍ swift 20 ໂດລາ/ຄັ້ງ + ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ
4.2 ແຈ້ງດັດແກ້/ລົບລ້າງ ໜັງສືສິນເຊື່ອ  
4.2.1 ແຈ້ງດັດແກ້/ລົບລ້າງ ໜັງສືສິນເຊື່ອ ຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.2.2 ແຈ້ງດັດແກ້/ລົບລ້າງ ໜັງສືສິນເຊື່ອ ຫາລູກຄ້າຜ່ານທະນາຄານອື່ນ 20 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.3 ລົບລ້າງໜັງສືສິນເຊື່ອ  
4.3.1 ຄ່າທໍານຽມ ລົບລ້າງໜັງສືສິນເຊື່ອ 15 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.3.2 ຄ່າສາຍ ລົບລ້າງໜັງສືສິນເຊື່ອ 20 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.4 ຮັບເອກະສານ ເພື່ອໄປຮຽກເກັບກັບທະນາຄານຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ ຫນັງສືສິນເຊື່ອ 20 ໂດລາ/ຊຸດ
4.4.1 ຄ່າສາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ສາຍ
4.4.2 ຄ່າໄປສະນີ ສົ່ງເອກະສານຮຽກເກັບໄປທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມໃບບິນຂອງໄປສະນີ
4.4.3 ຄ່າທໍານຽມຊໍາລະໜັງສືສິນເຊື່ອ 0,1%/ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ,
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 800 ໂດລາ
4.5 ຄ່າທໍານຽມຢັ້ງຢືນໜັງສືສິນເຊື່ອ ຕາມການອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ: 50 ໂດລາ
5 ຊື້ຫຼູດເອກະສານຮຽກເກັບພາຍໃຕ້ໜັງສືສິນເຊື່ອ  
5.1 ອັດຕາສ່ວນການຊື້ຫຼຸດ ຕາມການອະນຸມັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ
5.2 ອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້ຫຼຸດ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
5.3 ຄ່າສາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ສາຍ
5.4 ຄ່າໄປສະນີ ສົ່ງເອກະສານຮຽກເກັບໄປທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມໃບບິນຂອງໄປສະນີ
5.5 ຄ່າທໍານຽມຊໍາລະເອກະສານແບບຈ່າຍທັນທີ 0,1% ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ,
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 800 ໂດລາ
5.6 ຄ່າທໍານຽມຊໍາລະເອກະສານແບບຈ່າຍຊ້າ 0,1% ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ,
ຕໍ່າສຸດ: 10 ໂດລາ, ສູງສຸດ: 1.000 ໂດລາ
6 ເອກະສານຮຽກເກັບ  
6.1 ເອກະສານຮຽກເກັບສົ່ງອອກ (ຮຽກເກັບຈາກທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ)  
6.1.1 ຮັບເອກະສານຮຽກເກັບ 20 ໂດລາ/ຊຸດ
6.1.2 ຄ່າສາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ສາຍ
6.1.3 ຊຳລະເອກະສານຮຽກເກັບ (ເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທລວ) 0,1% ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ,
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 800 ໂດລາ
6.1.4 ຊຳລະເອກະສານຮຽກເກັບ (ເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທະນາຄານອື່ນ) 0,1% ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ;
ຕໍ່າສຸດ: 10 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 800 ໂດລາ
6.2 ເອກະສານຮຽກເກັບນໍາເຂົ້າ (ເອກະສານຮຽກເກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ)  
6.2.1 ແຈ້ງເອກະສານຮຽກເກັບຫາລູກຄ້າຢູ່ ທລວ 10 ໂດລາ/ຊຸດ
6.2.2 ແຈ້ງເອກະສານຮຽກເກັບຫາລູກຄ້າຢູ່ ທະນາຄານອື່ນ 20 ໂດລາ/ຊຸດ
6.2.3 ຊຳລະເອກະສານຮຽກເກັບ  0,1% ຈໍານວນເງິນຊໍາລະ,
ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; ສູງສຸດ: 800 ໂດລາ
6.2.4 ຄ່າສາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 15 ໂດລາ/ສາຍ
6.3 ລົບລ້າງເອກະສານຮຽກເກັບ  
6.3.1 ຄ່າທຳນຽມລົບລ້າງເອກະສານຮຽກເກັບ 10 ໂດລາ/ຊຸດ
6.3.2 ຄ່າສາຍລົບລ້າງເອກະສານຮຽກເກັບ 15 ໂດລາ/ຊຸດ
6.4 ສົ່ງຄືນເອກະສານຮຽກເກັບ 20 ໂດລາ/ຊຸດ+ຄ່າໄປສະນີຕາມໃບບິນຕົວຈິງ
6.5 ຊື້ຫຼຸດເອກະສານຮຽກເກັບ ທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໜັງສືສິນເຊື່ອ ອີງຕາມການອະນຸມັດຕົວຈິງ
C ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ  
7 ສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງອອກ  
7.1 ກ່ອນການສົ່ງອອກ ຕາມການອະນຸມັດຂອງພາກສ່ວນພົວພັນລູກຄ້າ
7.2 ຫຼັງການສົ່ງອອກ ຕາມການອະນຸມັດຂອງພາກສ່ວນພົວພັນລູກຄ້າ
8 ວິຊາໃບຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານທະນາຄານ (ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ) 50.000 ກີບ/ຊຸດ
9 ແຈ້ງໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ດັດແກ້ໜັງສືຄໍ້າປະກັນມາຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ 20 ໂດລາ/ຄັ້ງ
10 ຄ່າທໍານຽມກວດກາຄືນທຸລະກຳຍ້ອນຫຼັງເກີນ 3 ເດືອນກັບທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ  15 ໂດລາ/ລາຍການ