ວັນອັງຄານ, 28/05/2024

.

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການບັດ

ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການບັດ  ຂອງທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ

(ປະກາດໃຊ້ ຕິດຄັດກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ  3248 /ຂຕ.ຜອ ລົງວັນທີ  30 ເດືອນ 07 ປີ 2018 )

ລ/ດ ລາຍການຄ່າທໍານຽມບໍລິການບັດ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ
1 ອອກບັດ ATM ຄັ້ງທໍາອິດ  
1.1 ອອກບັດ ATM ແບບປົກກະຕິ:  
1.1.1 ບັດທໍາມະດາ 30,000 ກີບ/ບັດ
1.1.2 ບັດເງິນ 40.000 ກີບ/ບັດ
1.1.3 ບັດຄໍາ 50.000 ກີບ/ບັດ
1.1.4 ບັດ My Avatar 40.000 ກີບ/ບັດ
1.1.5 ບັດເຊື່ອມໂຍງ 40.000 ກີບ/ບັດ
1.1.6 ບັດ ATM ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ ທລວ (ບັດທໍາມະດາ)  20.000 ກີບ/ບັດ
1.2 ອອກບັດ ATM ດ່ວນ:  
1.2.1 ບັດທໍາມະດາ 50.000 ກີບ/ບັດ
1.2.2 ບັດເງິນ 60.000 ກີບ/ບັດ
1.2.3 ບັດຄໍາ 70.000 ກີບ/ບັດ
2 ອອກບັດ ATM ໃໝ່ (ກໍລະນີບັດເສຍ ຫຼື ບັດແຕກຫັກ ຫຼື ປ່ຽນບັດ...)  
2.1 ບັດທໍາມະດາ 20.000 ກີບ/ບັດ
2.2 ບັດເງິນ 25.000 ກີບ/ບັດ
2.3 ບັດຄໍາ 30.000 ກີບ/ບັດ
2.4 ບັດ My Avatar 30.000 ກີບ/ບັດ
2.5 ບັດເຊື່ອມໂຍງ 30.000 ກີບ/ບັດ
3 ຄ່າບໍລິການບັດລາຍເດືອນ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດ)  
3.1 ບັດທໍາມະດາ 2.000 ກີບ/ເດືອນ
3.2 ບັດເງິນ 4.000 ກີບ/ເດືອນ
3.3 ບັດຄໍາ 5.000 ກີບ/ເດືອນ
3.4 ບັດ My Avatar 2.000 ກີບ/ເດືອນ
3.5 ບັດເຊື່ອມໂຍງ 2.000 ກີບ/ເດືອນ
4 ຄ່າທໍານຽມບໍລິການບັດ ATM - LaoVietBank ຢູ່ທີ່ຫວຽດນາມ  
4.1 ນໍາໃຊ້ບັດ ATM LaoVietBank ເພື່ອຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ Banknet ຢູ່ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ 1,5 ໂດລາ/ຄັ້ງ
4.2 ນໍາໃຊ້ບັດ ATM LaoVietBank ເພື່ອກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີຜ່ານຕູ້ ATM ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ Banknet ຢູ່ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ 0,15 ໂດລາ/ຄັ້ງ
5 ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັດ ATM  
5.1 ປ່ຽນລະຫັດບັດ ATM 10.000 ກີບ/ບັດ
5.2 ປິດບັດ ATM ຫຼື ຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ບັດ ATM  
5.2.1 ປິດບັດ ATM ເກົ່າເພື່ອເຮັດບັດໃໝ່ ບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ
5.2.2 ປິດບັດ ATM ເນື່ອງຈາກຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທລວ 20.000 ກີບ/ບັດ
5.3 ເປີດນໍາໃຊ້ຄືນບັດ ATM ເກົ່າ ທີ່ປິດຊົ່ວຄາວ 10.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັດ
5.4 ປ່ຽນບັນຊີເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດ ATM 10.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັດ
5.5 ເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດ ATM 10.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ
5.6 ຄ່າທໍານຽມເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຕູ້ ATM 20.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ທຸລະກໍາ
6 ຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນຈາກບັດ ATM/Credit ອື່ນໆ ຜ່ານຕູ້ ATM, ເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ ປ່ອງບໍລິການ:  
6.1 ຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM:  
6.1.1 ຖອນເງິນຜ່ານ Laps (ຖອນຜ່ານຕູ້ ATM ຕ່າງທະນາຄານ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ) 2.000 ກີບ/ຄັ້ງ
6.1.2 ຖອນເງິນຜ່ານ Napas (ຖອນຜ່ານຕູ້ ATM ທະນາຄານຢູ່ຫວຽດນາມ) 1,5 ໂດລາ/ຄັ້ງ
6.1.3 ຮັບຊໍາລະບັດ Napas (ບັດ ATM ຫວຽດນາມຖອນຢູ່ຕູ້ ATM-ທລວ) 0,5 ໂດລາ/ຄັ້ງ
6.1.4 ຮັບຊໍາລະບັດ VISA (ບັດ VISA ຖອນເງິນຢູ່ຕູ້ ATM-ທລວ) 20.000 ກີບ/ຄັ້ງ
6.2 ຮູດບັດ (Visa, Master, JCB, CUP) ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຂອງ LaoVietBank
(ເກັບຄ່າທໍານຽມຈາກຮ້ານຄ້າຕົວແທນ)
ຕາມການຕົກລົງເຈລະຈາຕົວຈິງ,
ສູງສຸດ: 3%/ຈໍານວນເງິນທີ່ຮູດບັດ
6.3 ຖອນເງິນສົດຈາກບັດ Visa card ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ
(ຈໍານວນເງິນຖອນຕໍ່າສຸດບໍ່ຫຼຸດ 50 ໂດລາ)
3,5%/ຈໍານວນເງິນຖອນ,
ຕໍ່າສຸດ: 2 ໂດລາ