ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

Biểu phí dịch vụ Bảo lãnh

  DỊCH VỤ BẢO LÃNH   
1 Kỹ quý 100% (bằng tiền mặt hoặc tiền gửi) 200,000 LAK/lần
2 Kỹ quý dưới 100%   
  * Giá trị tài sản đảm bảo giá trị bảo lãnh 0.15%/tháng; min: 300,000 LAK/lần
  * Giá trị tài sản đảm bảo < giá trị bảo lãnh 0.20%/tháng; min: 500,000 LAK/lần
3 Phí bảo lãnh khác Theo thỏa thuận, 0.20%/tháng
4 Tu chỉnh bảo lãnh  
  * Tăng số tiền Như phát hành ban đầu/số tiền tăng thêm
5 Phí hứa cấp tín dung  
  * Trường hợp không nêu số tiền hứa cấp tín dụng 1,000,000 LAK/lần
  * Trường hợp nêu số tiền hứa cấp tín dụng  0.05%/số tiền hứa cấp tín dung;
Min: 500,000 LAK; Max: 4,000,000 LAK