ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

Biểu phí dịch vụ Thanh toán quốc tế

  DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ  
I CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ  
1 Chuyển tiền đến  
1.1 Chuyển vào TK của KH tại LVBH.O và/hoặc CN LVB tại Lào  0.1% Min: 5 USD; Max: 800 USD 
1.2 Điện từ Việt Nam đến LVBH.O & CN tại Lào   
  Chuyển tiền đầu tư  0.08% Min: 5 USD; max: 600 USD 
  Chuyển tiền thương mại  0.08% Min: 5 USD; max: 600 USD 
1.3 Chuyển tiếp đi Ngân hàng khác   0.10% Min: 5 USD; max: 800 USD 
1.4 Đòi tiền từ nước ngoài  10 USD 
1.5 Trả lại cho Ngân hàng phát điện  10 USD 
1.6 Phí điện hỏi lại thông tin của người hưởng  10 USD 
2 Chuyển vào TK KH tại CN VN theo dịch vụ điều hành TK từ xa  
  * LAK 0.02%,Max:500,000 LAK/lần
  * USD  0.05%,Max:100 USD/lần
  * THB  0.10%,Max:4,000 THB/lần
  * VND 0.02%,Max:1,500,000 VND/lần
3 Chuyển tiền đi (Telegraphic Transfer)  
3.1 Chuyển đi nước ngoài (Swift Chanel)  0.10%/số tiền chuyển;
(Min: 5USD; Max: 800USD) và cộng (+) Điện phí 18USD 
3.2 Chuyển đi Việt Nam  0.08%/số tiền chuyển;
(Min: 5USD; Max: 600USD) và cộng (+) Điện phí 18USD 
4 Điện phí 18 USD
5 Điện tra soát 18 USD
7 Hủy lệnh chuyển tiền 18 USD