ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

LaoVietBank ບໍ່ຢຸດຢັ້ງທີ່ຈະພັດທະນາຄຸນະພາບວຽກງານບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະ “ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ຄືຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາ”