Thứ ba, 28/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Lãi suất

 

BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT

Hiệu lực Ngày  26/07/2021

Sản phẩm tiền gửi Khách hàng Cá nhân Khách hàng TCKT
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
Tiền gửi thanh toán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tiết kiệm không kỳ hạn 1.25% 0.75% 0.45% 1.25% 0.75% 0.45%

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi tại ngày đáo hạn:

Kỳ hạn Khách hàng Cá nhân Khách hàng TCKT
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
1 Tháng 2.00% 1.25% 0.50% 2.00% 1.25% 0.50%
2 Tháng 2.50% 1.50% 0.50% 2.45% 1.35% 0.50%
3 Tháng 3.16% 1.75% 1.40% 3.16% 1.65% 1.40%
4 Tháng 3.25% 1.75% 1.40% 3.16% 1.65% 1.40%
5 Tháng 3.50% 2.00% 1.40% 3.16% 1.75% 1.40%
6 Tháng 4.00% 2.50% 2.00% 3.95% 2.40% 2.00%
7 Tháng 4.15% 2.50% 2.00% 3.95% 2.50% 2.00%
8 Tháng 4.50% 2.75% 2.00% 3.95% 2.75% 2.00%
9 Tháng 4.77% 3.00% 2.25% 4.77% 3.00% 2.25%
10 Tháng 5.00% 3.25% 2.25% 4.77% 3.00% 2.25%
11 Tháng 5.25% 3.25% 2.25% 4.77% 3.15% 2.25%
12 Tháng 5.60% 3.75% 2.50% 5.60% 3.50% 2.50%
13 Tháng 5.75% 3.80% 2.50% 5.60% 3.50% 2.50%
15 Tháng 6.00% 4.25% 2.60% 5.87% 4.00% 2.60%
18 Tháng 6.15% 4.50% 2.75% 6.15% 4.25% 2.75%
21 Tháng 6.43% 4.75% 2.80% 6.43% 4.50% 2.80%
24 Tháng 6.75% 5.25% 3.00% 6.71% 5.00% 3.00%
25 Tháng 6.75% 5.25% 3.10% 6.71% 5.00% 3.10%
30 Tháng 6.75% 5.25% 3.25% 6.71% 5.50% 3.25%
36 Tháng 6.80% 6.00% 3.90% 6.77% 6.00% 3.90%
42 Tháng 6.80% 6.10% 4.00% 6.77% 6.00% 4.00%
48 Tháng 6.80% 6.15% 4.15% 6.77% 6.15% 4.15%
54 Tháng 6.80% 6.15% 4.20% 6.77% 6.15% 4.20%
60 Tháng 6.80% 6.25% 4.40% 6.77% 6.25% 4.40%

 

► Tiền gửi tích lũy đối với khách hàng Cá nhân:

Kỳ hạn TG tích lũy dành cho trẻ em TG tích lũy hưu trí
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
3 Năm 6.70% 6.20% 4.75% 6.50% 6.00% 4.75%
4 - 5 Năm 6.80% 6.20% 4.75% 6.75% 6.00% 4.75%
6 Năm ►► 6.80% 6.20% 4.75% 6.75% 6.00% 4.75%