Thứ ba, 28/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Phí dịch vụ Thanh toán trong nước

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC CỦA LAOVIETBANK

Ban hành kèm theo Quyết định số  3246 /QĐ-TGĐ ngày  30 / 07 /2018

Stt Dịch vụ Thanh toán trong nước Phí dịch vụ
1 Trả lương vào tài khoản tại LVB (cùng địa bàn và khác địa bàn) 2.000LAK/tài khoản
Min: 20.000LAK; Max: 200.000LAK
2 Chuyển tiền đi  
2.1 Chuyển đi trong hệ thống LVB  
2.1.1 Chuyển khoản theo list từ một tài khoản vào nhiều tài khoản:  
   - Cùng địa bàn 2.000LAK/tài khoản 
   - Khác địa bàn 10.000LAK/tài khoản
2.1.2 Chuyển tiền cho người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt (Cùng địa bàn và khác địa bàn)  
   - Nộp tiền mặt để chuyển 0,02%/số tiền chuyển
Min: 15.000LAK; 2USD; 70THB; 40.000VND
Max: 300.000LAK; 40USD; 1.200THB; 600.000VND
Đối với tiền VNĐ cộng thêm phí kiểm điếm
   - Trích nợ tài khoản để chuyển 15.000LAK; 2USD; 70THB; 40.000VND/giao dịch
2.1.3  Chuyển khoản cùng địa bàn Miễn phí
2.1.4  Chuyển khoản khác địa bàn  10.000LAK; 2USD; 50THB; 30.000VND /giao dịch 
2.2 Chuyển tiền đi Ngân hàng khác  
2.2.1 Nộp tiền mặt để chuyển (bằng hình thức phát hành séc,chuyển NPS, FCC…) 0,02%/số tiền chuyển
Min: 15.000LAK; 2USD; 70THB;
Max: 200.000LAK; 25USD; 880THB
2.2.2 Trích nợ tài khoản tiền gửi để chuyển (bằng hình thức phát hành séc, xác nhận séc, chuyển NPS, FCC…) 0,02%/số tiền chuyển
Min: 15.000LAK; 2USD; 70THB;
Max: 50.000LAK; 7USD; 220THB
3 Chuyển tiền đến  
3.1 Chuyển đến từ NH khác để rút tiền mặt tại LVB trong cùng ngày (Không thu phí trong trường hợp qua mua bán ngoại tệ tại LaoVietBank)  
3.1.1 Đối với tiền LAK 0,02%/số tiền rút
Min 20.000LAK; Max 200.000LAK
3.1.2 Đối với ngoại tệ:  
   - Số tiền ≤ 10.000USD và 300.000THB 0,02%/số tiền rút
Min: 2USD; 60THB
   - Số tiền trên 10.000USD và 300.000THB 0,03%/số tiền rút
Min: 5USD, 160THB;
Max: 30USD, 1.000THB
3.2 Chuyển đến từ NH khác để rút tiền mặt tại LVB khác ngày (rút sau ngày chuyển đến)  
3.2.1 Rút tiền LAK Miễn phí
3.2.2 Rút tiền ngoại tệ:  
   -  Số tiền < 30.000USD và 1.000.000THB Miễn phí
   - Số tiền 30.000USD và 1.000.000THB
(Không thu phí trong trường hợp qua mua bán ngoại tệ tại LVB)
0,01%/số tiền rút
Min:  3USD; 100THB;
Max: 30USD; 1.000THB
3.3 Chuyển đến từ NH khác để ghi có tại LVB - HO hoặc chuyển tiếp đi Chi nhánh  Miễn phí 
3.4 Nhận Séc nhờ thu (Séc không qua xác nhận của NH khác)  0,02%/mệnh giá trên Séc;
Min: 20.000LAK; 3USD; 100THB
Max: 300.000LAK; 40USD; 1.200THB 
4 Tra soát điện chuyển tiền đi trong hệ thống LVB và liên ngân hàng 10.000LAK; 1,5USD; 50THB; 30.000VND