ວັນສຸກ, 01/03/2024

.

ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ  ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕໍ່າແໜ່ງ: ວິຊາການ ພົວພັນລູກຄ້າ ສິນເຊື່ອ, ວິຊາການ ແຜນການສັງລວມ, ວິຊາການ ບັນຊີ, ພະແນກ ສໍາລະສະສາງ ແລະ ພະແນກ ໄອທີ (ຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນ, ຄຸ້ມຄອງ ເຄື່ອຄ່າຍຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອຄ່າຍລະບົບ).