ວັນອັງຄານ, 28/05/2024

.

ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ ຕໍ່າແໜ່ງ: ວິຊາການ ພົວພັນລູກຄ້າ (ສິນເຊື່ຶອ) ແລະ ວິຊາການ ບໍລິການລູກຄ້າ.