ວັນພຸດ, 24/04/2024

.

ລູກຄ້າວິສາຫະກິດ

ການໂອນເງິນຫຼືໄດ້ຮັບເງິນໂອນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງວ່ອງໄວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສຸດ
ກອງທຶນການເຮັດວຽກຂອງວິສາຫະກິດຈະກໍາທີ່ປອດໄພໂດຍການນໍາໃຊ້ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງ LaoVietBank ໄດ້
ປະເພດຈໍານວນຫຼາຍການລົງທຶນຂອງເງິນກູ້ຢືມອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດ, ວິທີການງ່າຍດາຍ.
ປະເພດຕ່າງໆຂອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໃນການຊໍາລະເງິນສິນຄ້າທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ
ຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນຂອງ LVB.