ວັນອັງຄານ, 28/05/2024

.

ບໍລິການອື່ນໆ

LaoVietBank QR Pay ແມ່ນຄຸນລັກສະນະໃໝ່ໃນ LaoVietBank Smart Banking Application
LVB DigiBank ແມ່ນລະບົບທະນາຄານດີຈີຕໍລອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດບັນດາທຸລະກຳຜ່ານຄອມພິວເຕີ, ແທັບແລັດ
ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານຜ່ານ LVB DigiBank
ບໍລິການຊຳລະໃບບິນຄ່ານໍ້າ
ການສອບຖາມການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີການບັນຊີ/ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ.
ບໍລິການ​ຮັບ​ເກັບ​ຮັກສາ​ເອກະສານທີ່​ມີຄ່າ, ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ມີຄ່າ​​ແມ່ນ​ການ​ທີ ທລວ ຮັບ​ເກັບ​ຮັກສາ​ຊັບ​ສິນ,
ການຈ່າຍເງິນສົດຫຼືການສົ່ງຕໍ່ທະນາຄານຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ.
ເຮັດທຸລະກໍາເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ຜົນກະທົບຂອງການຊໍາລະເງິນພາຍໃນ 2 ວັນ.
ການຮັບປະກັນການຊໍາລະເງິນສໍາລັບໄວພະນັກງານຂອງທຸລະກິດທີ່ມີບັນຊີຢູ່ LVB.
ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບໍລິການທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ USSD (Unstructured Supplementary Service Data)