ວັນອັງຄານ, 28/05/2024

.

ລູກຄ້າບູກຄົນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຊ່ວຍທ່ານຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄ່ອງຕົວ
ສະສົມເງິນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆແລະ ປອດໄພພ້ອມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ມີຫຼາຍຮູບການກູ້ຢືມທີ່ໜ້າສົນໃຈ,ອັດຕາດອກເບ້ຍດຶງດູດຂັ້ນຕອນກູ້ຢືມງ່າຍດາຍ
ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນບັດທີ່ທະນາຄານ LaoVietBank ເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການ.