ວັນອາທິດ, 25/02/2018

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8,269
8,269
8,270 8,305 8,305
VND/LAK   0.3663 0.3664 0.3736 0.3736
CNY/LAK   1,257 1,257 1,282 1,282
THB/LAK   263.74 263.74 265.72 265.72
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
10,208
10,208
10,209 10,260 10,260
AUD/LAK   6,317 6,317 6,443 6,443
CHF/LAK   8,371 8,371 8,538 8,538
GBP/LAK   11,181 11,181 11,404 11,404
JPY/LAK   74.98 74.98 76.48 76.48
CAD/LAK   6,159 6,159 6,282 6,282
SGD/LAK   5,851 5,851 5,969 5,969