ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8,382
8,382
8,383 8,419 8,419
VND/LAK   0.3668 0.3669 0.3742 0.3742
CNY/LAK   1,206 1,206 1,230 1,230
THB/LAK   258.28 258.28 260.22 260.22
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9,693
9,693
9,694 9,743 9,743
AUD/LAK   5,992 5,992 6,112 6,112
CHF/LAK   7,946 7,946 8,105 8,105
GBP/LAK   10,749 10,749 10,964 10,964
JPY/LAK   73.88 73.88 75.35 75.35
CAD/LAK   5,934 5,934 6,053 6,053
SGD/LAK   5,750 5,750 5,865 5,865