ວັນສຸກ, 01/03/2024

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
20.832
20.832
20.833 20.933 20.933
VND/LAK   0,8496 0,8497 0,8669 0,8669
CNY/LAK   2.912 2.912 2.941 2.941
THB/LAK   642,09 642,09 648,58 648,58
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
22.462
22.462
22.463 22.688 22.688
AUD/LAK   13.210 13.210 13.474 13.474
CHF/LAK   22.234 22.234 22,679 22,679
GBP/LAK   25.628 25.628 26.140 26.140
JPY/LAK   136,78 136,78 139,51 139,51
CAD/LAK   14.901 14.901 15.199 15.199
SGD/LAK   14.849 14.849 15.146 15.146