ວັນຈັນ, 02/10/2023

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
20.334
20.334
20.335 20.455 20.455
VND/LAK   0,9242 0,9243 0,9430 0,9430
CNY/LAK   2.756 2.756 2.784 2.784
THB/LAK   588,97 588,97 594,93 594,93
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
20.982
20.982
20.983 21.193 21.193
AUD/LAK   12.571 12.571 12.822 12.822
CHF/LAK   20.794 20.794 21.193 21.193
GBP/LAK   23.986 23.986 24.465 24.465
JPY/LAK   136,07 136,07 138,79 138,79
CAD/LAK   14.346 14.346 14.633 14.633
SGD/LAK   14.099 14.099 14.381 14.381