ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (ຄິດໄລ່ຕໍ່ປີ)
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2018

 

ປະເພດເງິນຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ 
ຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ຝາກປະຢັດ 1.89% 1.50% 1.00% 1.89% 1.00% 1.00%

 

--> ເງິນຝາກມີກໍານົດ ຮັບດອກເບ້ຍໃນມື້ຄົບກໍານົດ: 

ໄລຍະຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ 
1 ເດືອນ 3.16% 2.30% 1.50% 2.80% 1.75% 1.50%
2 ເດືອນ 3.16% 2.50% 1.75% 3.00% 2.00% 2.00%
3 ເດືອນ 3.16% 3.50% 3.00% 3.16% 3.30% 2.75%
4 ເດືອນ 3.95% 3.55% 3.25% 3.50% 3.35% 3.00%
5 ເດືອນ 3.95% 3.60% 3.35% 3.80% 3.37% 3.25%
6 ເດືອນ 3.95% 3.90% 4.00% 3.95% 3.50% 3.50%
7 ເດືອນ 5.59% 4.10% 4.15% 5.20% 3.65% 3.65%
8 ເດືອນ 5.59% 4.25% 4.30% 5.40% 3.80% 3.75%
9 ເດືອນ 5.59% 4.50% 4.50% 5.59% 4.00% 4.00%
10 ເດືອນ 5.59% 4.70% 4.60% 5.59% 4.25% 4.00%
11 ເດືອນ 5.59% 5.00% 4.80% 5.59% 4.50% 4.00%
12 ເດືອນ 5.59% 5.25% 5.00% 5.59% 4.75% 4.00%
13 ເດືອນ 6.70% 5.35% 5.50% 6.30% 4.85% 4.25%
15 ເດືອນ 6.70% 5.50% 5.60% 6.50% 5.00% 4.25%
18 ເດືອນ 6.71% 5.65% 5.70% 6.60% 5.30% 4.25%
24 ເດືອນ 6.71% 6.00% 6.00% 6.71% 5.50% 4.50%
25 ເດືອນ 6.76% 6.10%   6.75% 5.60%  
36 ເດືອນ 6.77% 6.20% 6.00% 6.77% 6.00% 5.10%
48 ເດືອນ 6.83%     6.83%    
60 ເດືອນ 6.90%     6.90%    

 

 --> ເງິນຝາກສະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ:

ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານ ເງິນຝາກເພື່ອບໍານານ
   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ   ກີບ   ໂດລາ   ບາດ 
3 ປີ 6.70% 6.20% 6.00% 6.50% 6.00% 5.50%
4 - 18 ປີ 6.80% 6.20% 6.00% 6.75% 6.00% 5.80%
19 - 20 ປີ       6.75% 6.00% 5.80%