ວັນອາທິດ, 25/02/2018

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

i. ລູກຄ້າບຸກຄົນ:

1. ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ ແລະ  ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
SA 1.91 1.5 1.00
TD ເງິນຝາກ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
 ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງ
ໜ້າ
 ເງິນຝາກ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
  ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງ
ໜ້າ
 ເງິນຝາກ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງ
ໜ້າ
1 ເດືອນ 3.20 - 2.30 - 1.50 -
2 ເດືອນ 3.20 - 2.50 - 1.75 -
3 ເດືອນ 3.20 3.17 3.50 2.90 3.00 2.98
4 ເດືອນ 4.02 - 3.55 - 3.25 -
5 ເດືອນ 4.02 - 3.60 - 3.35 -
6 ເດືອນ 4.02 3.96 3.65 3.40 4.00 3.92
7 ເດືອນ 5.72 - 3.85 - 4.15 -
8 ເດືອນ 5.72 - 4.00 - 4.30 -
9 ເດືອນ 5.72 5.50 4.25 3.71 4.50 4.35
10 ເດືອນ 5.72 - 4.50 - 4.60 -
11 ເດືອນ 5.72 - 4.80 - 4.80 -
12 ເດືອນ 5.72 5.60 5.00 4.70 5.00 4.76
13 ເດືອນ 6.83 5.76 5.10 4.80 5.50 -
15 ເດືອນ 6.83 5.80 5.30 4.90 5.60 -
18 ເດືອນ 6.84 6.00 5.40 4.99 5.70 -
24 ເດືອນ 6.84 6.30 5.80 5.20 6.00 -
25 ເດືອນ 6.89 6.30 5.90 5.24 - -
36 ເດືອນ 6.90 6.30 6.00 5.07 6.00 -
48 ເດືອນ 6.97 5.51 - - - -
60 ເດືອນ 7.04 5.22 - - - -

2. ເງິນຝາກຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນງວດ:

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
       
  ເດືອນ ງວດ ປີ ເດືອນ ງວດ ປີ ເດືອນ ງວດ
1 ເດືອນ                
2 ເດືອນ                
3 ເດືອນ   3.20     3.00     3.00
4 ເດືອນ                
5 ເດືອນ                
6 ເດືອນ   4.02     3.50     3.98
7 ເດືອນ                
8 ເດືອນ                
9 ເດືອນ   5.72     3.75     4.45
10 ເດືອນ                
11 ເດືອນ                
12 ເດືອນ   5.72     4.89     4.91
13 ເດືອນ 5.90     4.90     5.35  
15 ເດືອນ 6.30 6.40   4.95 5   5.42  
18 ເດືອນ 6.60 6.68   5.10 5.2      
24 ເດືອນ 6.77 6.78 6.80 5.45 5.52 5.6 5.68  
25 ເດືອນ 6.79     5.51        
36 ເດືອນ 6.80 6.81 6.82 5.52 5.55 5.65 5.53  
48 ເດືອນ 6.26 6.29 6.44          
60 ເດືອນ 6.08 6.11 6.25          

3. ເງິນຝາກສະສົມ ເພື່ອລູກຫຼານ ແລະ ເພື່ອບໍານານ

ລໍາດັບ   ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
  ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກລູກຫຼານ ເງິນຝາກບໍານານ ເງິນຝາກລູກຫຼານ ເງິນຝາກບໍານານ ເງິນຝາກລູກຫຼານ ເງິນຝາກບໍານານ
1 36 ເດືອນ 6.50 6.50 6.00 5.75 4.50 4.50
2 48 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50
3 60 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50
4 > 60 ເດືອນ 6.75 6.75 6.00 5.75 4.50 4.50

ii. ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ:

ໄລຍະ ກີບ (%/ປີ) ໂດລາ (%/ປີ) ບາດ (%/ປີ)
TG CA       -
TG SA 1.91   1.00 1.00
TG TD ເງິນຝາກ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
ເງິນຝາກຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເປັນງວດ
ເງິນຝາກຈ່າຍດອກ
ເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
ເງິນຝາກ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
ເງິນຝາກຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ
ເງິນຝາກຈ່າຍດອກ
ເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
ເງິນຝາກ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍທ້າຍງວດ
ເງິນຝາກຈ່າຍດອກ
ເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
    ເດືອນ ງວດ    ປີ            
1 ເດືອນ 3.00         1.75     1.50  
2 ເດືອນ 3.00         2.00     2.00  
3 ເດືອນ 3.00       3.17 3.30   2.15 2.75 2.50
4 ເດືອນ 3.50         3.35     3.00  
5 ເດືອນ 3.80         3.37     3.25  
6 ເດືອນ 4.00       3.90 3.50   3.20 3.50 2.75
7 ເດືອນ 5.20         3.65     3.65  
8 ເດືອນ 5.70         3.80     3.75  
9 ເດືອນ 5.72       5.45 4.00   3.60 4.00 3.00
10 ເດືອນ 5.72         4.25     4.00  
11 ເດືອນ 5.72         4.50     4.00  
12 ເດືອນ 5.72       5.45 4.75   3.84 4.00 3.50
13 ເດືອນ 6.30 5.90     5.75 4.85 4.25   4.25  
15 ເດືອນ 6.50 6.30 6.40   5.80 5.00 4.25   4.25  
18 ເດືອນ 6.60 6.30 6.34   5.90 5.30 4.25   4.25  
24 ເດືອນ 6.84 6.65 6.69 6.80 6.20 5.50 4.50   4.50  
25 ເດືອນ 6.88 6.72     6.24 5.60 4.50   -  
36 ເດືອນ 6.90 6.61 6.65 6.70 6.00 5.70 4.50   5.10  
48 ເດືອນ 6.97 6.26 6.29 6.44 5.51          
60 ເດືອນ 7.04 6.08 6.11 6.25 5.22