ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

Biểu phí dịch vụ Chứng từ nhờ thu

  BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU  
1 Nhờ thu xuất khẩu  
  * Nhận chứng từ đì đòi tiền với NHNN 20 USD/bộ
  * Phí điện 15 USD/lần
  * Thanh toán  
   + Chuyển vào TK tại LVB 0.10%/số tiền (min 2 USD)
   + Chuyển vào TK tại NH khác 0.10%/số tiền (min 6 USD)
2 Nhờ thu nhập khẩu  
  * Phí thanh toán 0.10%/số tiền (min 2 USD)
  * Phí thông báo, trong đó  
   + KH tại LVB 10 USD/lần
   + KH tại NH khác 20 USD/lần
  * Phí điện (Cable charge) 15 USD/lần
3 Hủy chứng từ nhờ thu  
  * Phí hủy 10 USD/món
  * Phí điện (Cable charge) 15 USD/lần
4 Trả hộ chứng từ nhờ thu Thu theo hóa đơn thực tế của bưu điện
5 Nhận mua chứng từ (D/A, D/P) Theo thỏa thuận