ວັນຈັນ, 25/06/2018

.

Biểu phí dịch vụ Khác

G. DỊCH VỤ KHÁC  
1 Dịch vụ thẻ ATM  
  * Phát hành thẻ ATM thông thường 30,000 LAK/thẻ
  * Phát hành thẻ cho CT sử dụng DV trả lương  20,000 LAK/thẻ
  * Đổi mã Pin 10,000 LAK/thẻ
  * Thay thẻ mới do hỏng, mất 20,000 LAK/thẻ
  * Phí đóng sử dụng thẻ ATM 20,000 LAK/thẻ
  * Phí thường niên sử dụng  ATM (thu vào ngày làm việc cuối cùng của tháng) 2,000 LAK/tháng
2 Phí dịch vụ LSMS  
  14.1. Đăng ký dịch vụ Miễn phí
  14.2. Phí thuê bao + TCKT: 20,000LAK/tháng
+ Cá nhân: 5,000LAK/tháng
  14.3. Phí dịch vụ tin nhắn + TCKT: 300LAK/tin nhắn
+ Cá nhân: 500LAK/tin nhắn
3 Phí tìm lại chứng từ giao dịch ngày quá khứ  
   -Dưới 1 năm 50,000 LAK/01giao dịch
   -Từ 01 năm - 03 năm  100,000 LAK/01 giao dịch
   -Trên 03 năm 500,000 LAK/01 giao dịch
4 Dịch vụ Visa card 3.5%, min:2USD, số tiền:>=50USD
5 Mua Séc du lịch  
  Lấy tiền mặt LAK 1 %, min: 1 USD
  Lấy tiền mặt ngoại tệ 2 %, min: 2 USD
6 Cung cấp bảng tỷ giá giao dịch hàng ngày 5000 LAK/tờ
7 Thu hộ nợ theo yêu cầu 5,000 LAK/ 01 tài khoản