ວັນອາທິດ, 25/02/2018

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8,269 8,305
VND  0.3663 0.3736
CNY 1,257 1,282
THB 263.74 265.72
EUR 10,208 10,260
AUD 6,317 6,443
CHF 8,371 8,538
GBP 11,181 11,404
JPY 74.98 76.48
CAD 6,159 6,282
SGD 5,851 5,969

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.20

2.30

1.50

2 ເດືອນ

3.20

2.50

1.75

3 ເດືອນ

3.20

3.50

3.00

4 ເດືອນ

4.02

3.55

3.25

5 ເດືອນ

4.02

3.60

3.35

6 ເດືອນ

4.02

3.65

4.00

7 ເດືອນ

5.72

3.85

4.15

8 ເດືອນ

5.72

4.00

4.30

9 ເດືອນ

5.72

4.25

4.50

10 ເດືອນ

5.72

4.50

4.60

11 ເດືອນ

5.72

4.80

4.80

12 ເດືອນ

5.72

5.00

5.00

13 ເດືອນ

6.83

5.10

5.50

15 ເດືອນ

6.83

5.30

5.60

18 ເດືອນ

6.84

5.40

5.70

24 ເດືອນ

6.84

5.80

6.00

25 ເດືອນ

6.84

5.90

-

36 ເດືອນ

6.90

6.00

6.00

48 ເດືອນ

6.97

-

-

60 ເດືອນ

7.04

-

-

ແຜນຜັງເວັບໄຊ